บริษัท พันรักเวิร์ค จำกัด

 

จัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิด

           “พัฒนาความสุขเสริมสร้างศักยภาพของผู้คนในองค์กร ให้มีแนวคิดทัศนคติที่ดีต่อ การทำงาน พัฒนา Growth Mindset ให้กับ

พนักงานในองค์กรมีความสุขและมีแรงขับเคลื่อน ในการพัฒนาทั้งตนเองและองค์กรที่จะทำสิ่งใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ เพิ่มทักษะให้ตัวเอง

ตามความเหมาะสม"

           ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจกันและกันมากขึ้น ผ่านเกมกิจกรรมที่หลากหลาย เรียนรู้ได้หลายมิติ สร้าง

ความเป็นผู้นำในทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งงานใด ตั้งแต่ในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทั้งองค์กรขนาดเล็ก

องค์กรขนาดใหญ่ ให้ทุกคนมีความภูมิใจ เห็นคุณค่าของคนทุกคน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เห็นความสำคัญของความแตกต่าง ของแต่ละ

บทบาท หน้าที่ และพร้อมที่จะสร้างทีมที่มีความรู้สึกร่วมกัน มีความรักให้กัน ร่วมแรงร่วมใจกันในองค์กร (Collaboration)

           พร้อมสร้างทีมที่มีมาตรฐานที่ดี โดดเด่น เข้มแข็ง ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Disruption) และความท้าทายใหม่

ในโลกของการใช้ชีวิตจริงและการทำงานจริง


          รูปแบบกิจกรรมจะออกแบบ ร้อยเรียงด้วยเกมกิจกรรมที่สนุกสนาน  มีความหลากหลาย ลับสมอง ฝึกการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์
 
ใช้พลังใจ พลังกาย พลังทีม(Empower) ในการสร้างความสำเร็จ ให้แก่ทีม มุ่งให้ทุกคนในทีมมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน 

       

          การออกแบบกิจกรรมจะคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วม(ผู้เข้าร่วม/ตำแหน่งงาน/จำนวนคน)ความต้องการที่ชัดเจนของแต่ละ

องค์กร ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้ ค้นพบตัวเอง แชร์ไอเดีย เปิดใจรับฟังผู้อื่น เห็นตัวเรา เห็นคนรอบข้างได้ชัดเจนขึ้น (Empathy) และ

สร้างความสุขให้เกิด ขึ้นในองค์กร

 

ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในการจัดกิจกรรมสร้างทีม 
 
READY SET…GOAL WITH PHANRAKWORK
Powered by MakeWebEasy.com