10 เคล็ดลับในการจัดกิจกรรมสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

15339 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นความท้าทายของทุกองค์กร  ในการจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากการพัฒนาทักษะเฉพาะส่วนบุคคลแล้ว การเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานในการร่วมใจทำงานเพื่อเป้าหมายและความสำเร็จก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่แต่ละองค์กรต้องมี


วันนี้เรามี 10 เคล็ดลับในการสร้างทีมงานและจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ มาฝากทุกท่านที่ทำงานในสายงานกิจกรรมเพื่อการสร้างทีมงาน เพื่อท่านจะได้นำไปต่อยอดเป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป บางหัวข้ออาจไม่ได้เกี่ยวพันกับการจัดกิจกรมอบรมโดยตรงแต่สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดต่อในสถานที่ และองค์กรของทุกท่านเพื่อสร้างให้กระบวนการสร้างทีมงานสัมฤทธ์ผลมากที่สุด


 

1. เริ่มที่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Create Common Vision)

ทุกการเดินทางต้องมีจุดหมายปลายทาง เช่นเดียวกันทุกการทำงานต้องมีภาพความสำเร็จที่ต้องการ เป้าหมายและวิสัยทัศน์คือสิ่งสำคัญลำดับแรกที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน และพร้อมจะนำพาผู้ร่วมงานไปสู่จุดนั้นด้วยวิธีที่สอดรับกัน


คำถาม  : กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรชัดเจนได้อย่างไร ? สมาชิกทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพนั้นหรือไม่ ?
 

2. ต่อยอด พัฒนาวิสัยทัศน์  (Develop Common Goals)

ตรวจสอบว่าการดำเนินการในองค์กรสอดรับต่อเป้าหมาย ทุกคนมีความเข้าใจและพร้อมสนับสนุนให้เป้าหมายที่ต้องการได้เกิดขึ้น


คำถาม  : กิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์กรได้ดีต้องทำให้สมาชิกในองค์กรทราบถึงบทบาทและความสำคัญของตนเองต่อเป้าหมายองค์กร ?
 

3. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ตนเอง (Clarify Roles and Responsibilities)

การก้าวไปข้างหน้าเพื่อเข้าใกล้เป้าหมาย ทุกคนต้องชัดเจนในบทบาทหน้าที่ สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบในงานนั้นช่วยสนับสนุนในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร?


คำถาม  : เมื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่เหล่านั้นแล้ว สมาชิกในทีมต้องเข้าใจว่าบทบาทและความรับผิดชอบในส่วนของตนนั้นมีส่วนไหนที่ทับซ้อนกันระหว่างสมาชิกในทีม หรือหน่วยงานอื่นๆหรือไม่  ?
 
 

4. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม (Ensure Management Support)

ผู้บริหารและหัวหน้างาน มีบทบาทสำคัญในการ “สร้างกระบวนการเรียนรู้” เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารและหัวหน้างานยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นว่าแนวทางและความคิดริเริ่มในการสร้างทีมเหล่านั้นจะถูกนำกลับไปใช้ในองค์กรของคุณ


คำถาม  : วิธีการใดที่เราจะใช้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในองค์กรอย่างยั่งยืน วิธีการใดเรามีอยู่แล้ว วิธีการใดต้องเพิ่มเติม?  

 

5. เสริมด้วยแบบฝึกที่น่าสนใจ (Use Engaging Exercises)

จัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม Team Building ที่น่าสนใจ สนุกสนาน ท้าทาย และเอื้อต่อการดึงศักยภาพของทุกคน  สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม 


คำถาม  : ประเภทของกิจกรรมหรือแบบฝึกใดที่จะสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อใดน่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ? พิจารณาและนำประสบการณ์เหล่านั้นผ่านกระบวนการ ผ่านประสบการณ์เพื่อต่อยอดเป็นพฤติกรรมต่อไป
 

 

6. นำความขัดแย้งออกไปจากที่ทำงาน  (Take it out of the Office)

ความขัดแย้ง บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร บ่อยครั้งที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่เข้าใจกัน  ไม่ทราบถึงผลที่จะเกิดหากงานในส่วนของเรามีความล่าช้า หรือแม้กระทั่งปล่อยผ่าน ละเลยข้อผิดพลาดของส่วนงานอื่น ไม่หันหน้ามาคุยเพื่อปรับความเข้าใจกัน


คำถาม  : สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานร่วมกัน ด้วยมิตรภาพ สภาพแวดล้อมแบบไหนในที่ทำงานที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

 

7. มีแผนการทำงานที่ชัดเจน (Create An Action Plan)

สร้างแผนการดำเนินงานที่ช่วยมีส่วนในการสร้างการทำงานเป็นทีมในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่เพียงจัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพียงหนึ่งหรือสองวัน แต่ต้องทำให้สิ่งนี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน ซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องสร้างแบบแผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องภายในองค์กรหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมสร้างทีมไปแล้ว


คำถาม  : สิ่งที่องค์กรหรือ HR สามารถทำได้เพื่อรักษาบรรยากาศของการทำงานเป็นทีมภายหลังจัดกิจกรรม Team Building สิ่งที่ต้องทบทวนในแผนปฏิบัติงาน การจัดการวางแผนในการประชุม  สัมมนา การฝึกอบรมเพิ่มเติมจากภายในและภายนอก


 

8. ให้เวลาประเมินความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในทีม (Spend time learning what your team members need)

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดกระบวนการสร้างทีมงานคือ มันไม่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากระบวนการอย่างเปิดเผยและทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการในการจัดการฝึกอบรม


คำถาม  : อะไรคือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับสมาชิกในทีมของเรา?  สิ่งนั้นจะสะท้อนออกมาจากสมาชิกแต่ละคนในทีม

 

9. ทำให้เป็นปกติ  (Keep it regular)

กิจกรรม Team Building ที่จัดปีละครั้ง อาจมีผลต่อแรงจูงใจในระยะสั้น แต่หากจัดต่อเนื่องจนกิจกรรมเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์จะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จนกลายเป็นนิสัยและความเคยชินโดยอัตโนมัติ


คำถาม  : จำนวนของกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับองค์กรในการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างทีมตามขนาดและจำนวนคนในองค์กร


 
10. 
สนุกสนาน (Have fun)

จัดกิจกรรมให้เกิดความสนุกสนาน มิตรภาพ เปิดใจที่จะเรียนรู้ผู้อื่นเข้าใจตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะนำพาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้


คำถาม  : วิธีการที่จะสร้างความสนุกและพัฒนาให้เกิดความรู้ผ่านการปฏิบัติสามารถทำได้อย่างไร?
 
ทั้งหมดนี้คือ 10 เคล็ดลับ พร้อมทั้ง 10 คำถามที่จะช่วยให้กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างทีมบรรลุผล 


                                                                                                    
 
                                                                                                                                             
เครดิตบทความ : นายพันรัก
ภาพประกอบจาก http://www.freepik.com

บางส่วนของบทความจาก http://www.innovativeteambuilding.co.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้