Team Building ดีอย่างไร ?

4373 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความTeam Building ดีอย่างไร? สรุปสั้นๆ ง่ายๆ สไตล์พันรักเวิร์ค


กิจกรรมสร้างทีม (Team Building) นั้นทำให้...


1. ได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน ต้องอาศัยการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
    เพื่อนำแนวคิดที่ได้วางแผน ไปปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์จำลองในกิจกรรมร่วมกัน2. พัฒนาการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ช่วยกันตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกัน
3. ได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของเพื่อนร่วมงาน เพื่อพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพร่วมกัน 4. พัฒนาความเข้าใจบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีม สมาชิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนงานไหน ตำแหน่งใดล้วนมีความสำคัญ 
   ความเข้าใจในบทบาทที่ชัดเจนจะทำให้สมาชิกทุกคนพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น5. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรมากขึ้น กิจกรรมTeam Building จะทำให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร
    ในมุมของการปฏิบัติงานจริง 6. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในองค์กร เมือความสัมพันธ์ต่อกันดีย่อมเอื้อให้เกิดความร่วมมือและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน7. ได้รับความคิดและแนวทางใหม่ๆมาปรับใช้ในการทำงาน บ่อยครั้งที่กิจกรรมสะท้อนให้เห็นมมใหม่ในการสร้างแนวทางการปฏิบัติงาน
    ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างเครื่องมือขึ้นมาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งไอเดียดีๆเหล่านี้มักมาตอนที่เรากำลังรู้สึกผ่อนคลาย8. สร้างความสุข เติมพลังใจในการทำงาน เชื้อไฟที่ช่วยให้มีแรงบันดาลใจในการทำงาน คือ ความสุข ซึ่งกิจกรรมตอบโจทย์นั้น
9. และในท้ายที่สุดกิจกรรม Team Building ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
    ที่ทุกคนได้มาทำอะไรดีๆร่วมกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถส่วนบุคคล ทีม และองค์กร    

 

Powered by MakeWebEasy.com